คำถวายหนังสือสวดมนต์

 

คำถวายหนังสือสวดมนต์

อิมานิ มะยัง ภันเต คันถะปัณณานิ* สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะสาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ คันถะปัณณานิ*

สะปะริวารานิปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตังหิตายะ สุขายะ นิพพานายะจะ*

หนังสือธรรมะเปลี่ยนเป็น "ธัมมะโปตถะกานิ" 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย หนังสือสวดมนต์กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับหนังสือสวดมนต์กับทั้งของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สิ้นกาลนานเทอญ

 

อานิสงส์ของธรรมทาน 10 ประการ

 1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้างมลายหายสิ้น
 2. ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ครอบครัว
 3. บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี เรียนดี
 4. วงศ์สกุลจะมีผู้สืบทอด และเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ชั่วอายุ
 5. คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือ
 6. ขจัดเคราะห์ภัย ภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก
 7. คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคภัย
 8. วิญญาณทุกข์ของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมานไปสู่สุคติ
 9. เป็นบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
 10. บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาว

อานิสงส์จากการให้ธรรมทาน จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผู้ให้จะสัมผัสรับรู้ได้เอง

การสร้างหนังสือสวดมนต์ ไม่จำเป็นต้องนำไปวางไว้ที่วัดเสมอไป ในความเป็นจริงสามารถนำไปวางไว้ได้อีกหลายๆสถานที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ฟิตเนส หรือแม้แต่ในคุกครับ สถานที่ไม่สำคัญ สำคัญที่คนเห็นแล้วเกิดความประทับใจ หยิบกลับไปอ่าน ได้ใช้ประโยชน์ เราก็ได้บุญแล้วครับ...

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง

 

อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์

 • การสวดมนต์ทุกวันเป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
 • เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึ่งทำให้จิตบังเกิดกุศลได้ง่าย
 • ทำให้จิตใจสงบสุขเหมาะสำหรับการเตรียมตัวก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
 • สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้
 • เพื่อป้องกันภัยพิบัติ
 • เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวง
 • เพื่อให้ทุกข์ต่างๆ หมดไป
 • เป็นการขจัดภัยต่างๆ
 • เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยต่างๆ 

 

การสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้น ต้องสวดให้ได้ใจความ ไม่สวดเร็วเกินไป ไม่สวดช้าเกินไป เสียงดังพอประมาณ เพื่อให้เทพยดาทั้งหลายเป็นพยานว่า ท่านได้สวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา

 

Visitors: 226,800